Om hovedprosjektet

Prosjektet ønsker å sette resultatet fra forprosjektet “Felles drift av digitale innholdstjenester” ut i live. Gjennom å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester vil vi sikre likere tilgang og bedre vilkår. Dette vil bidra til økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum, styrke bibliotekenes forbrukermakt og gi mer sømløse tjenester, som igjen effektiviserer arbeidshverdagen i bibliotekene.

I den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 (s. 34) kan man lese at “Formidling og valg av hvilke digitale ressurser man vil anskaffe og formidle, må bli en like viktig del av bibliotekets virksomhet som innkjøp og formidling av fysisk innhold.”. Når det kommer til anskaffelsen av digitale innholdstjenester som Libby, PressReader, Filmoteket og lignende spiller fylkesbibliotekene en avgjørende rolle i å muliggjøre dette arbeidet på tvers av bibliotekstørrelser og lokale ressurser. Med denne søknaden ønsker nå alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman å gå sammen om en nasjonal samkjøring av dette arbeidet.

Prosjektets forprosjekt “Felles drift av digitale innholdstjenester”, bedre kjent som Digin, har funnet frem til en kostnadseffektiv løsning for å samle anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester. Gjennom å samle all nødvendig informasjon om folkebibliotekene og videregående skole-bibliotek (heretter kalt vgs) i ConsortiaManager, samt automatisere innhentingen av statistikk fra digitale innholdstjenester gjennom BibStat.no, kan vi holde administrasjonskostnadene lave.

Forprosjektet avdekket en anstrengt norsk folkebibliotek-økonomi, hvor danske folkebibliotek har vesentlig mer i frie midler til utvikling av medietilbudet. I 2020 hadde danske folkebibliotek i overkant av 400 millioner i samlet mediebudsjett, mens norske folkebibliotek hadde det samme året 140 millioner i frie midler. Digins forprosjekt-undersøkelse viser at folkebibliotekene i stor grad ønsker å videreutvikle sitt digitale tilbud, samtidig som 20% melder om et ikke-eksisterende digitalt tilbud.

Gjennom å etablere et nasjonalt konsortium kalt Bibliotek24, vil fylkesbibliotekene + Deichman samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår. Gjennom å etablere nasjonale avtaler med leverandører vil vi styrke bibliotekenes forbrukermakt, forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene og kunne tilby mer digitalt innhold i bibliotekene. Dette vil sikre et likere og fyldigere digitalt tilbud til landets innbyggere, samt forenkle utviklingen av sømløse tjenester.

Gjennom å samordne digital statistikk og fysisk statistikk i statistikkbanken BibStat, vil prosjektet også bidra til faktabaserte beslutninger om egen samlingsutvikling i de enkelte bibliotekene. Dette svarer også til Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-2024, hvor det fremkommer at fylkesbiblioteket skal bygge opp en statistikkbank på bibliotekområdet. I samme strategi har fylkesbiblioteket tatt mål av seg å videreutvikle og bidra til nasjonale og regionale konsortieløsninger på bibliotekområdet, som understøtter et annet tiltak i samme strategi om å styrke bibliotekenes rolle som formidlere av kvalitetsikret informasjon.

Digin svarer godt på flere av målene i Regionplan Agder 2030. Gjennom å utnytte mulighetene som digitalisering gir, vil prosjektet bidra til en bedre ressursutnyttelse i norske bibliotek. Dette svarer også til ett av fire hovedmål i Vikens temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025, hvor bibliotekene i Viken skal delta i en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Gjennom å etablere nasjonale avtaler bidrar også prosjekt Digin til oppfylling av FNs bærekraftmål 10 om “Mindre ulikhet”, samt bærekraftmål 16.10; “Sikre allmenn tilgang til informasjon (…)”

Prosjektet har et hovedløp med å etablere en nasjonal digital infrastruktur av folkebibliotek og VGSbibliotek, til distribusjon og administrasjon av digitale innholdstjenester. Videre er prosjektet delt opp i tre delprosjekt;

A) Utvikle en felles adgangskontroll som vil redusere behovet for å sende persondata til tredjeparter i inn- og utland, forenkle statistikkinnhenting og ikke minst bidra til økt sømløshet av digitale innholdstjenester i bibliotekene.

B) Automatisere innhenting av statistikk på bibliotek-nivå fra de ulike digitale innholdsleverandørene, gjennom BibStat.no. Samt utrede mulighet for vidererapportering til Nasjonal bibliotekstatistikk.

C) Som en kick-off for landets innbyggere ønsker vi å utvikle en en-gangs kampanje for å øke kjennskapen til bibliotekenes digitale tilbud.