Vi nærmer oss en høring

Vi skriver oktober og i følge prosjektplanen skal en modell være klar for høring. Grovskissen til modellen er klar, men skal gjennomarbeides noe mer.

Modellen er i stor grad basert på det danske konsortiet for folkebibliotek, Det Digitale Folkebibliotek (DDF). Denne konsortiemodellen inneholder også ebøker og nettsider, slik at den ikke er direkte overførbar til norske forhold. Det faktum at danske folkebibliotek og DDF har et helt annet økonomisk utgangspunkt enn hva som er tilfellet i Norge, gjør det også nødvendig med gjennomarbeidet norsk modell.

Prosjektgruppa er i ferd med å presentere modellen for referansegruppa. Halve referansegruppa har fått modellen presentert og gruppa ga nyttige tilbakemeldinger som prosjektgruppa vil jobbe videre med i det endelige høringsdokumentet.

I tiden som kommer vil prosjektgruppa ha møte med den andre halvparten av referansegruppa, da ikke alle hadde mulighet på den første møtedatoen som ble satt. Prosjektgruppa vil også ha et møte med Nasjonalbiblioteket for å diskutere forslaget som skal ut på høring.

I uke 44 reiser prosjektgruppa på studietur til København. Her vil vi møte representanter fra Københavnbibliotekene, Det Digitale Folkebibliotek og selskapet Subscription People (som står bak Consortia Manager). Møtet vil være den siste informasjonsinnhentingen prosjektgruppa gjør før ferdigstillelse av høringsdokumentene.

I månedsskiftet november/desember satser vi på å sende ut høringsdokumentene og invitere til en presentasjon av innholdet. Deretter vil vi åpne opp for tilbakemeldinger via et skjema på digin.vtfk.no. Høringen vil gå ut til alle folke- og fylkesbibliotek.

Dersom høringen ikke resulterer i større endringer i modellen, vil vi være klare for å ta Digin videre som et hovedprosjekt som tar mål av seg på å etablere den foreslåtte modellen og på den måten muliggjøre en samling av norske folkebibliotek i et nasjonalt konsortium for anskaffelser og drift av digitale innholdstjenester!